16.05.2018     09:45–10:30

Refresher II
Treatment planning

Type:
Refresher
Room:

16.05.2018
09:45–10:30

Refresher II
Treatment planning

Type:
Refresher
Room:

09:45–10:30 R 02 The role of treatment planning in present hyperthermia systems
Hana Dobšíček Trefná (Gothenburg/SE)